ఈ లక్షణాలు ఉంటే లంగ్ కాన్సర్ ఉన్నట్లే..

ఈ లక్షణాలు ఉంటే లంగ్ కాన్సర్ ఉన్నట్లే..

లంగ్ క్యాన్సర్ అనే క్యాన్సర్ లంగ్స్ లో ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో కామన్ టైప్ క్యాన్సర్ అనేది నాన్ స్మాల్ లంగ్ క్యాన్సర్. లంగ్ క్యాన్సర్ కేసులలో ఇది దాదాపు 80 నుంచి 85 శాతం వరకు నమోదవుతుంది. సెల్స్ లోని ట్యూమర్లు లక్షణాలను నోటీస్ చేసేలోపే పెద్దగా పెరిగిపోతాయి. జలుబు లేదా...
Diagnosing throat cancer

Diagnosing throat cancer

A thorough and accurate cancer diagnosis is the first step in developing a throat cancer treatment plan. Our throat cancer experts use a wide range of tools and technologies designed for diagnosing throat cancer and evaluating the disease with an emphasis on speed to...
Early Stage – Detection of Bladder Cancer

Early Stage – Detection of Bladder Cancer

Introduction Urinary bladder is a muscular organ in the pelvis. Urine made in the kidney travels down to the bladder through the ureters. The bladder stores this urine preventing frequent urination. Cancer involving the urinary bladder is the 4th most common cancer in...
Being “Wellthy” is being “Wealthy”

Being “Wellthy” is being “Wealthy”

“As we do audit for our business, we should do assessment of our own body once a year (Annual General Health Checkups). We should be aware of our assets (Healthy practices) and liabilities (Unhealthy practices) and work on growing our net worth (by lifestyle...
Open chat